Những người cặp mắt lá răm, đôi mày lá liễu đáng trăm quan tiền. Trước hết là Ca dao, là những câu thơ ca dân gian Việt Nam. Được truyền miệng dưới dạng những câu hát không thể một điệu nhất định. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói coi chừng rụng răng. Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.

Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Khi yêu trái ấu cũng tròn, ghét nhau bồ hòn cũng méo.

R Rao Ngọc Bán Đá

Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối. Nhiễu điều phủ lấy giá gương, Người trong một nước phải thương nhau cùng. Nói lời phải giữ lấy lời, Đừng như con bướm đậu rồi lại bay. Nước lã mà vã nên hồ, tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan. Nói người phải nghĩ đến thân, sờ vào sau gáy xem gần hay xa. Nực cười châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe nghiêng.

nằm mơ thấy rụng răng hàm dưới